Loyola v PW, State Championship, 2016 - pointepics